ORTAHİSAR KENT KONSEYİ

Trabzon Ortahisar Belediyesi kent konseyi

Kent Konseyi'nin oluşumunu tanımlayan 5393 sayılı Belediye Kanunu 76. Maddesi'nde, "Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.

Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.

Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir." denilmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 76. maddesine istinaden Ortahisar Kent Konseyi oluşumu gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Kadın, Gençlik, Çocuk ve Engelliler Meclisi teşekkül ettirilmiştir.

İHALE DUYURULARI